19. POVJERLJIVOST PODATAKA

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se dokumenti i informacije vezane realizaciju Ugovora/Narudžbenice, kao i dokumenti i informacije vezane za drugu ugovornu stranu i njeno poslovanje koje je jedna ugovorna strana primila ili dobila u bilo koje vrijeme od druge strane na bilo koji način, smatrati poslovnom tajnom i da se kao takve neće otkrivati ili učiniti dostupnima trećim stranama niti koristiti u svrhe koje izlaze izvan okvira izvršenja Ugovora/Narudžbenice.

Ova obveza čuvanja povjerljivosti podataka ne odnosi se na sljedeće informacije:
  • javno poznate informacije, ili naknadno javno obznanjene informacije – osim ukoliko je povjerljiva informacija objavljena namjerom ili propustom ugovorne strane koja je informaciju dobila ili
  • informacije koje je ugovorna strana koja dobiva informacije posjedovala prije datuma sklapanja Ugovora/Narudžbenice ili
  • informacije koje je ugovorna strana koja dobiva informacije dobila od neke treće strane koja nije vezana obvezom čuvanja povjerljivosti tih informacija ili
  • informacije koje se objavljuju ili otkrivaju u skladu sa zakonom, burzovnim propisima ili nalogom nekog drugog nadležnog tijela u mjeri u kojoj to otkrivanje propisuje zakon.
  • informacije koje Naručitelj/Izvršitelj daje trećim osobama koje pružaju financijsko-računovodstvene, osiguravajuće ili druge financijske Usluge, kao ni na informacije koje Naručitelj/Izvršitelj daje trećim osobama ako Ugovor propisuje pružanje financijske garancije, a informacija je nužna da bi odnosni Ugovor bio izvršen, odnosno izdana financijska garancija.
  • informacije koje se odnose na Ugovor/Narudžbenicu/Dispoziciju i njenu realizaciju, a koje Izvršitelj daje drugim društvima INA ili MOL Grupe.

Ugovorna strana koja je neovlašteno učinila dostupnom informaciju koja se smatra povjerljivom, odgovara drugoj ugovornoj strani za time pretrpljenu štetu.

Obveza čuvanja povjerljivosti podataka, ostaje na snazi 2 (dvije) godine nakon prestanka važenja, odnosno raskida Ugovora/Narudžbenice.
Odaberite jezik: