17. BANKOVNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA


Ako se ugovara, bankovna garancija regulirana je u svakom pojedinačnom Ugovoru/Narudžbenici.
Osnovni kriteriji za prihvat bankovne garancije su:
  • prihvatljivost banke izdavatelja,
  • plativost na prvi pisani poziv,
  • da je bez prigovora,
  • bezuvjetna i neopoziva,
  • s minimalnim rokom valjanosti 30 dana dužim od ugovorenog roka isporuke / važenja ugovora.
Odaberite jezik: