YouTube

Zaštita ljudskih prava

INA poštuje i podržava zaštitu međunarodno priznatih ljudskih prava. Obvezala se da će odrednice ljudskih prava biti dio strateških i kulturnih djelovanja prema radnicima Ine, poslovnim partnerima, potrošačima i općoj javnosti.
 
Pravilnik o radu i Etički kodeks INA Grupe štite radnike od mogućeg diskriminacijskog ponašanja prema radniku bez obzira na boju kože, rasnu pripadnost, spol, dob, jezik, vjeru, političko i drugo uvjerenje, nacionalno i drugo podrijetlo, rođenje, društveni položaj, članstvo u političkim strankama te tjelesne ili duševne poteškoće. Etičko povjerenstvo imenovano od strane Uprave Ine sa zadatkom provođenja odredbi Etičkog kodeksa, između ostalog, postupa po pritužbama za zaštitu dostojanstva radnika.
 
Sukladno međunarodnim konvencijama, hrvatskom zakonodavstvu, Kolektivnom ugovoru te statutu Ine, radnici se organiziraju u sindikate. U INA Grupi ravnopravno djeluju tri Sindikata (INAŠ - Sindikat radnika Ine i društava Ine Zagreb, Sindikat naftnog gospodarstva – SING i Samostalni sindikat radnika u djelatnosti energetike, kemije i nemetala Hrvatske). Radnici Ine sudjeluju u odlučivanju o pitanjima u vezi s njihovim gospodarskim i socijalnim pravima i interesima, na način i pod uvjetima kako je to propisano Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu. Odredbe Kolektivnog ugovora u praksi se primjenjuju na sve radnike.

INA se pridržava načela pružanja jednakih mogućnosti svima u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa, a u skladu sa zakonskom regulativom (Ustav, Zakon o radu i drugi relevantni propisi RH) te u skladu s utvrđenom politikom i ciljevima u području upravljanja ljudskim resursima u Ini. Prava i obveze radnika uređeni su odredbama Kolektivnog ugovora, Pravilnika o radu i drugih relevantnih akata. Sindikati u Ini aktivno prate položaj radnika invalida rada, žena i branitelja. U Ini postoji praksa vođenja računa o posebnim potrebama radnika s invaliditetom prilikom rasporeda na radna mjesta.

U INA d.d. u 2012. godini udio žena u ukupnoj radnoj snazi je 22%, dok je udio žena u menadžmentu 21%. Omjer osnovne plaće muškaraca i žena prema svim kategorijama radnika je 1:1, što znači da nema diskriminacije i da se provodi načelo jednake plaće za rad jednake vrijednosti.