YouTube

Etično poslovanje

Etički kodeks INA Grupe temelji se na poštivanju osnovnih ljudskih prava i etičkim načelima poštenja, iskrenosti, povjerenja, poštovanja, humanosti, tolerancije i odgovornosti. Jedan od najvažnijih ciljeva INA Grupe je jačanje odgovornosti upravljačkog osoblja u smislu razvoja i održavanja etičnog poslovanja. Naglasak je na detaljnijjem definiranjju odredbi koje se odnose na primanje roba ili drugih koristi od strane poslovnih partnera, uvođenje etičkih službenika u svim tvrtkama INA Grupe s više od 20 zaposlenih, uključujući i INA, d.d.,koji će pružiti potporu radu Etičkog povjerenstva INA Grupe.

Etički kodeks INA Grupe uključuje i politiku sprečavanja mita i korupcije i javno je dostupan svim radnicima Ine na intranetskom portalu. Služba internih istraga ustrojena je kao organizacijska jedinica unutar Sektora upravljanja sigurnošću društva. Zadatak Službe je provođenje internih istraga, odgovori na zahtjeve državnih tijela i trećih osoba i iniciranje unapređenja poslovnih procesa.
 
INA je prihvatila i obvezala se promicati u svom poslovanju 10 načela Global Compacta iz područja ljudskih prava, radnih prava, očuvanja okoliša i suzbijanja korupcije.
INA će podupirati i unapređivati ove odrednice u segmentima poslovanja. Također se obvezala da će odrednice Global Compacta biti dio strateških i kulturnih djelovanja prema djelatnicima Ine, poslovnim partnerima, potrošačima i općoj javnosti.


10 načela Global Compacta:
Ljudska prava1. načelo: Kompanije trebaju poštovati i podržavati zaštitu međunarodno priznatih ljudskih prava 
2. načelo: osigurati da same ne sudjeluju u kršenju ljudskih prava.

Radna prava3. načelo: Kompanije trebaju primjenjivati slobodu udruživanja i stvarno priznavati pravo na kolektivno pregovaranje
4. načelo: iskorjenjivati sve oblike prisilnog i neslobodnog rada
5. načelo: ukidati dječji rad
6. načelo: uklanjati diskriminaciju pri zapošljavanju i na poslu.

Okoliš7. načelo: Kompanije trebaju pažljivo i obzirno pristupati pitanjima okoliša
8. načelo: pokretati inicijative kojima je cilj promicanje veće odgovornosti prema okolišu
9. načelo: poticati razvoj i usvajanje tehnologija koje su prihvatljive za okoliš.

Suzbijanje korupcije10. načelo: Kompanije se trebaju boriti protiv svih oblika korupcije, uključujući iznudu i potkupljivanje.