YouTube

Zaštita vode

Za svoje aktivnosti, INA Grupa koristi vodu iz svih vrsta izvora: površinskih i podzemnih voda, morsku vodu, vodu iz javne vodoopskrbe, kišnicu koja se skuplja i otpadne vode koje dolaze iz proizvodnih djelatnosti ili drugih jedinica. U INA Grupi voda se crpi iz rijeke Save i Kupe, vlastitih bunara, akumulacijskog sustava Tribalj, mora te vodovoda. Niti jedan izvor vode nije znatno pogođen crpljenjem vode. Iz Ininih postrojenja ispuštaju se tehnološke, oborinske, rashladne i sanitarne vode, koje se, gdje je to potrebno, čiste fizikalno - kemijsko - biološkim postupcima. Niti jedno vodno tijelo nije znatnije ugroženo ispuštanjem otpadnih voda iz postrojenja Ine.

Istraživanje i proizvodnja nafte i plina godinama proizvodi tehnološku i geotermalnu vodu iz ležišta otkrivenih tijekom eksploatacije. Proizvedena voda iz vodocrpilišta i bunara koristi se za internu potrošnju i distribuciju kupcima, dok se geotermalna voda s eksploatacijskih polja geotermalne vode Bizovac i Zagreb koristi za potpuno ili djelomično zadovoljenje toplinskih potreba korisnika.

Ukupne količine zahvaćene i ispuštene vode u INA Grupi od 2010. do 2014.