YouTube

Briga o otpadu

Strategija upravljanja otpadom u INA Grupi, za razdoblje od 2011. do 2015. godine, donesena je radi unapređenja gospodarenja otpadom razvojem tehnologije i usklađenja s industrijskim trendovima u tom području. Budući da je pri proizvodnji i preradi nafte nastanak otpada neizbježan, ulažu se stalni napori kako bi se što više proizvedenog otpada ponovno upotrijebilo ili recikliralo.

Tvrtka STSI, članica INA Grupe, ishodila je dozvolu za gospodarenje opasnim otpadom. Dozvolu je izdalo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, a odnosi se na obavljanje djelatnosti sakupljanja otpada te djelatnost zbrinjavanja opasnog otpada postupcima biološke obrade, fizikalno-kemijske obrade otpada i skladištenje otpada.

INA Maziva su ovlašteni sakupljač za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih mazivih ulja što doprinosi iskorištavanju vrijednih svojstava otpada, uz ostvarenje određenih ekonomskih učinaka.
U Ini se odvojeno prikuplja i predaje na oporabu otpad čiji se korisni sastojci mogu iskoristiti. Tako na većini lokacija postoje kutije za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, spremnici za otpadne baterije i akumulatore.


Zbrinjavanje zauljenog otpada
INA svojim potrošačima na svim Ininim benzinskim postajama nudi uslugu organiziranog odvoza i zbrinjavanja zauljene plastične ambalaže i zauljenog otpada.

Postavljeni su kontejneri žute boje služe za skupljanje zauljene plastične ambalaže, ambalaže od antifriza i ostale plastične ambalaže te crveni kontejneri, za sav ostali zauljeni otpad, kao što su zauljene krpe, rukavice i drugi zauljeni materijal.


Zbrinjavanje otpadnih ulja
Otpadna maziva ulja mogu se predati, bez naknade, kod ovlaštenih koncesionara. Otpadno mazivo ulje I. i II. kategorije je svako mineralno i sintetičko mazivo koje više nije za uporabu kojoj je prvotno bilo namijenjeno. U navedene kategorije spadaju sva rabljena ulja, osim tekućine za kočnice te rashladne tekućine. Zabranjeno je miješanje rabljenih ulja s otapalima, gorivom, otpadnim emulzijama za obradu metala, vodom, jestivim uljem i krutim otpadom.


Otpadna ulja I. i II. kategorije mogu se predati na sljedećoj adresi:

INA MAZIVA d.o.o.
Radnička cesta 175,
radnim danom od 8 do 16 sati
tel.: 01/ 2412-330